Statut

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Stołczyna FORUM

 Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

a. promowanie walorów historycznych i przyrodniczych Stołczyna,

b. krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy o osiedlu Stołczyn,

c. ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,

d. przeciwdziałanie degradacji tkanki historycznej zabudowy osiedla Stołczyn,

e. organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców osiedla Stołczyn,

f. aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej,

g. kształtowanie odpowiedzialnego stosunku społeczności lokalnej do swego najbliższego otoczenia.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji

b. inicjowanie działań w celu powstawania nowych placówek kulturalnych, oświatowych, sportowych, usługowych i in. na terenie osiedla,

c. wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania stowarzyszenia,

d. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji i sądów,

e. współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,

f. aktywne uczestnictwo w opracowywaniu i podejmowaniu decyzji planistycznych i inwestycyjnych dotyczących osiedla,

g. zapobieganie realizacji inwestycji, które prowadziłyby do obniżenia walorów osiedla jako miejsca przyjaznego i atrakcyjnego do zamieszkania,

h. stworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Stołczynie,

i. upowszechnianie i rozwijanie rekreacji, sportu i turystyki,

j. organizowanie imprez integracyjnych, akcji dobroczynnych i czynów społecznych na terenie osiedla Stołczyn,

k. działalność promocyjną, wydawniczą i publicystyczną, związaną z ideami Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.

§12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d. regularnego opłacania składek.

§15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

§16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres minimum 2 lat,
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez pół roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§21

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd

§23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się minimalnie z 3, maksymalnie 5 osób.

3. Zarząd składa się z: Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. Sekretarz i Skarbnik pełnią również funkcję Wiceprezesów. Pozostali członkowie Zarządu, o ile zostaną wybrani, pełnią funkcję Członka Zarządu.

4. Do podejmowania uchwał Zarządu wymagane są:

a. w przypadku Zarządu złożonego z 3 osób: co najmniej 2 osoby, w tym Prezes,

b. w przypadku Zarządu złożonego z minimum 4, maksymalnie 5 osób: co najmniej 3 osoby, w tym Prezes.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§24

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać Członek Stowarzyszenia, który spełni następujące wymogi:

 • nie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia,
 • nie pozostaje z członkami Zarządu w relacji stosunku podległości służbowej.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

c. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

d. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

e. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określonym terminie.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§27

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki,

c. dotacje i środki pochodzące z ofiarności publicznej,

d. dochody z ruchomości i nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

e. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności statutowej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§28

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych i majątkowych oraz do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział VI Sprawozdawczość

§23

Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§24

1. Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy oraz sprawozdanie z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w tym okresie.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia winno być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, po uzyskaniu opinii Komisji w formie uchwały.

Rozdział VII Likwidacja Stowarzyszenia

§25

1. Uchwałę w sprawie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Walne Zgromadzenie Członków określa w uchwale także przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§30

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 31

Na potrzeby rejestracji Zarząd jest upoważniony do dokonania niezbędnych poprawek w Statucie Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 29 grudnia 2017 r.

 

Do pobrania:

Statut stowarzyszenia w .pdf