Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU „LEGO-DISPATCHWORK NA STOŁCZYNIE”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM, ul. Kolejowa 2, Szczecin.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie 06.02.2021-08.02.2021.

3. Zadanie konkursowe polega na wzięciu udziału w akcji „Dispatchwork na Stołczynie”, które odbędzie się 6 lutego 2021 r., w trakcie którego należy:

a) Wykonać uzupełnienie w murze lub ścianie na terenie osiedla Stołczyn za pomocą klocków Lego lub podobnych.

b) Zrobić zdjęcie wykonanej z klocków „łacie”.

c) Przesłać zdjęcia wraz z pisemną informacją o lokalizacji (adres) oraz uzasadnieniem wyboru danego miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem walorów historycznych miejsca, najpóźniej do 8 lutego 2021.

4. Zadanie konkursowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych w formie skanu lub zdjęcia (załącznik 1 do Regulaminu) należy przesyłać wyłącznie na adres: forum.stolczyn@gmail.com. W temacie maila należy wpisać: KONKURS LEGO.

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie zapoznanie z regulaminem konkursu.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie wszystkich elementów zadania przedstawionych w §1 p.3.

2. Dla dziesięciu osób, które zgłoszą się na konkurs mailowo przygotowane zostaną zestawy klocków do wykorzystania w trakcie realizacji zadania konkursowego.

3. Nagrodę otrzymają trzy osoby, wybrane przez Jury.

4. Nagrodami w Konkursie są trzy zestawy klocków Lego Architecture.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zwycięskie prace konkursowe oraz nazwiska wygranych zostaną ogłoszone podczas transmisji live na fanpage Organizatora na FB. Zdobywcy nagrody zostaną ponadto powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną.

7. Wręczenie nagród będzie miało miejsce 11 lutego 2021 r. w siedzibie Organizatora, na ul. Kolejowej 2 w Szczecinie.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (w celu umówienia godziny przekazania nagrody).

2. W Konkursie wezmą udział tylko te prace, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji akcji i konkursu potrzebujemy Pani/Pana zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Zgoda nie jest obowiązkowa, jednak w przypadku jej braku nie będziemy mieli możliwości późniejszego kontaktu.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Sektor 3, z siedzibą w Szczecinie, ul. Księcia Bogusława X 10/10, NIP 852-26-05-918, REGON 321465650, KRS 0000491200 w celu kontaktów związanych ze wsparciem przez Fundację Sektor 3 w ramach prowadzonego zadania publicznego ….

Imię:

Nazwisko:

Telefon kontaktowy:

E-mail kontaktowy:

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

a) w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych, poprzez wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres: forum.stolczyn@gmail.com

b) mam prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.

c) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

……………………………                                                                                                             ……………………………

 (Czytelnie Imię i Nazwisko)                                                                                                  (Data i podpis)