CO ROBIMY

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. promowanie walorów historycznych i przyrodniczych Stołczyna,
 2. krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy o osiedlu Stołczyn,
 3. ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
 4. przeciwdziałanie degradacji tkanki historycznej zabudowy osiedla Stołczyn,
 5. organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców osiedla Stołczyn,
 6. aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej,
 7. kształtowanie odpowiedzialnego stosunku społeczności lokalnej do swego najbliższego otoczenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. poprzez:

 1. organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji,
 2. inicjowanie działań w celu powstawania nowych placówek kulturalnych, oświatowych, sportowych, usługowych i in. na terenie osiedla,
 3. wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania stowarzyszenia,
 4. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji i sądów,
 5. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 6. aktywne uczestnictwo w opracowywaniu i podejmowaniu decyzji planistycznych i inwestycyjnych dotyczących osiedla.